Ποιοι είμαστε

 

O Κυπριακός Οργανισμός Επαλήθευσης Φαρμάκων (ΚΟΕΦ) συστάθηκε τον Φεβρουάριο του 2017 ως μια μη κερδοσκοπική νομική οντότητα με κύρια μέλη την Κυπριακή Ένωση Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης (ΚΕΦΕΑ) και την Παγκύπρια ‘Ενωση Φαρμακοβιομηχανιών  (ΠΑΕΦ). Επίτιμα μέλη είναι ο Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΦΕΚ), ο παράλληλος εισαγωγέας Krinera Ltd και οι φαρμακαποθήκες ΜΕΦΑΛ, ΚΕΔΙΦΑΠ, και Blue Pharmacies. Διευθυντής του ΚΟΕΦ είναι ο κ. Αρτούρος Ισσέγιεκ.

Ο βασικός ρόλος του ΚΟΕΦ αφορά στη δημιουργία και αποτελεσματική εφαρμογή του μηχανογραφικού συστήματος επαλήθευσης φαρμάκων, στην υποστήριξης όλως των φορέων που έχουν την υποχρέωση να το εφαρμόζουν καθώς και στη συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας του, έτσι που να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Το καταστατικό ίδρυσης του ΚΟΕΦ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ενέργειες, όπως τη διοργάνωση διαλέξεων, εργαστηρίων, σεμιναρίων, συνεδρίων, τα οποία αναμένεται να συμβάλουν στην επιμόρφωση των εταίρων και στην ευαισθητοποίηση του κοινού.

Πολιτική ποιότητας

To CyMVO αναγνωρίζει την ευθύνη μας για την ασφάλεια των φαρμάκων στην Κύπρο. Ως εκ τούτου, το CyMVO θα διασφαλίσει την εφαρμογή ενός εθνικού συστήματος επαλήθευσης φαρμάκων που συμμορφώνεται με την οδηγία για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα και τον σχετικό κανονισμό. Το CyMVO επιδιώκει ένα συνεχώς διαθέσιμο και εύχρηστο σύστημα βελτιώνοντας τις διαδικασίες διαχείρισης ποιότητας.
Ποιοτικοί στόχοι
Οι στόχοι ποιότητας αποφασίστικαν για την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας και τη συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας και των ποιοτικών επιδόσεων. Η παρακάτω ενότητα περιγράφει τους ποιοτικούς στόχους. Οι ποιοτικοί στόχοι λαμβάνουν υπόψη τους στόχους που αναφέρονται στην Πολιτική Ποιότητας και τους μετατρέπουν σε δηλώσεις για βελτίωση έναντι των οποίων μπορούν να γίνουν σχέδια.
  • Ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα CyMVS θα τεθεί σε λειτουργία πριν από την 1η Φεβρουαρίου 2019.
  • 100% των εθνικών φαρμακείων και χονδρεμπόρων θα έχουν πρόσβαση πριν από την 1η Φεβρουαρίου 2019.
  • Το Συστημα Ποιότητας (QMS) θα δημιουργηθεί, ρυθμιστεί και θα λειτουργήσει 100% πριν από την 1η Φεβρουαρίου 2019.
  • Το προσωπικό του CyMVO εκπαιδεύεται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις πολιτικές του QMS. Τα αρχεία για όλα τα προγράμματα κατάρτισης και οι εκπαιδεύσεις διατηρούνται στον προσωπικό φάκελο κάθε εργαζομένου.
  • Οι απαιτήσεις της νομοθεσίας του GDPR καθορίζονται και εφαρμόζονται σε όλες τις λειτουργίες του οργανισμού.